TPUUYKULYE LMYOYUEULYE TELPNEODBGY MEUEOIS ABVPMECHBOYK CHEO: JMEWPULMETPYTKHAEE MEYUEOYE

uLMETPFETBRYS (ULMETPPVMYFETBGYS, ULMETPYTPCHBOYE) - NEFPDYLB, YNEAEBS GEMSHA PVMYFETBGYA CHEOSCH B TEHMSHFBFE CHCHEDEOYS óra, ez RTPUCHEF UREGYBMSHOSCHI MELBTUFCHEOOSCHI UTEDUFCH (ULMETPYTHAEYI BZEOFPCH) B TSYDLPK YMY REOOPK ZHPTNE.

ULMETPFETBRYS - UZHELFYCHOSCHK NEFPD MEYUEOYS CHBTYLP'OPZP UYODTPNB Y UCHSBOOSHI U OYN ZhHOLGYPOBMSHOSHI OBTHYEOIK. oEUPNOUSHCHN DPUFPYOUUFCHPN ULMETPFETBRY UMKHTSIF OE FPMSHLP RTECHPUIPDOSCHK LPUNEFYUEEULIK YZHELF, OP YUYUEEOOPCHEE UYNRFPNPNPCH JBOJELF. rTY OEPVIPDYNPUFY ULMETPFETBRYA NPTSOP RTPCHPDYFSH NOPZPLTBFOP.

rTERBTBFSch, YURPMSHHAEYEUS B OBUFPSEEE CHTENS LCA ULMETPYTPCHBOYS CHBTYLPOP TBUYYTEOOSCHI Cheo J FEMEBOZYLFBYK, SCHMSAFUS DEFETZEOFBNY - RTPYCHPDOSCHNY CHSCHUYYI TSYTOSCHI LYUMPF YMY CHSCHUYYI TSYTOSCHI URYTFPCH. l RETCHSCHN PFOPUYFUS FEFTBDEGYMUHMSHZHBF OBFTYS, LP CHFPTSCHN - RPMYDPLBOPM (MBHTPNBLTPZPM). dBOOSCHE RTERBTBFSCH CH ОOBYUIFESHOPK UVEREY PFCHEYUBAF FTEVPCHBOYSN, RTEDYASCHMSENSCHN L „IDEBMSHOPNKH” ULMETPBOBOFKH, LPFPTSCHK DPMTSEO:

 • IPTPYP TBUFCHPTSFSHUS CH ZHYUPMPZYUEEULPN TBUFCHPTE
 • PLBSCHCHBFSH FPMSHLP MPLBMSHOPE CP'DEKUFCHYE, VHDKHYUY YZHELFYCHOSCHN CH PRTEDEMЈOOPK RPTPZPCHPK LPOGEOFTBGYY, J VEPRBUOSCHN RTY TBCHDEOO
 • DEKUFFCHPCHBFSH FPMSHLP RTY DMYFESHOPN LPOFBLFE U YOFYNPK, VHDKHYU ZHELFYCHOSCHN CH ЪPOBI CHEOPJOPZP UFBBB, J VEPRBUOSCHN CHFTCHPOBI VSCHUPL
 • VSHFSH DPUFBFPYUOP NPESHOSCHN DMS ULMETPYTPCHBOYS DBCE UBNSHI LTKHROSCHI CHEO CHSCHCHCHBS RPCHTETSDEOYS PLTHTSBAEYI FLBOEK RTY LLUFTBCHBGBGBGY
 • VSCHFSH WEBVPMEOOOOSCHN RTY CHCHEDOYY
 • VSHFSH OEDPTPZYN

FEFTBDEGYMUKHMSZHBF OBFTYS Y RPMIDPLBOPM, LBL CHYDE TBUFCHPTB, FBL Y REOSCH, CH LCHYCHBMEOFOSCH LPOGEOFTBGYSI PVMBDBAF WHIPDOPK CHZHOUPUEFUESHAFU. oE VSCHMP PFNEYUEOP TBMYUYK NETSDKH DCHHNS RTERBTBFBNY CH PFOPYEOY DPUFEYTSEOIS YUYUEEEOPCHEOIS UPUHDPCH YMY RPVPYUOSCHI SCHMEOIK. ULMETPFETBRIS U YURPMSHUPCHBOYEN DEFETZEOFFCH RTYIBOBOB VEPRBUOPK. rTY FPN CHUЈ TCE YNEEFUS OEVPMSHYPE LPMYUEUFCHP UPPWEEOIK PV BMMETZYYUEEULYI TEBLGYSI.

uPChTENEOOSchE ULMETPBOFSCH CHSCHSCHCHBAF OBYUYFEMSHOPE RPCHTETSDEOYE ODPFEMYS J UHVODPFEMYBMSHOSCHI UFTHLFHT, YUFP RTYCHPDYF A PVTBPCHBOYA B RTPUCHEFE CHEOSCH UREGYZHYYUEULPZP UZHUFLB LTPCHY, RTELTBEEOYA LTPCHPFPLB RP OEK Q, W RPUMEDHAEEN, RTECHTBEEOYA CHEOSCH B ZHYVTPOSCHK FJC. GEMSHA ULMETPFETBRY SCHMSEFUS OE DPUFEYTSEOE FTPNVPB CHEOSCH, LPFPTSCHK NPTSEF TELBOBMYSPCHBFSHUS, B YNEOOOP DPUFEYTSEOE ZHYVTPETPBB (ULM) h LFPN UMKHYUBE TEHMSHFBF LCHYCHBMEOFEO IYTHTZYUEEULPNKH MEYUEOYA.

LPNNEOFBTIK. ulMETPFETBRYA DPMTSEO CHCHRPMOSFSH FPMSHLP CHTBYU-IYTHTZ YMY UPUKHDYUFSHK IYTHTZ, RTPYEDYK RPDZPFPPCHLH RP ZHMEVPMPZYSTO, Y TEZKHMFKH.

7.1. rPLBBOYS

ULMETPFETBRYY NPZKHF VSCHFSH RPDCHETZOHFSH MAVSHE FIRSCH TBUYTEOSCHI CHEO, CH FPN YUYUME TEFILKHMSCHE CHEOCH Y FEMEBOZYLFBYY, NBZYUFTBMSCHESCHESCHO RPD.

rPLBBOYS L ULMETPFETBRY PRTEDEMSEF UREGEYBMYUF, PWMEDHAEYK VPMSHOPZP, O PUPCHBOY LMYOYUEULPK LBTFYOSCH, DBOOSHI BOBBOB TSPYMEYOBYOBYOP.

rTY TEFYLHMSTOPN CHBTYLPYE Y FEMEBOZYLFBYSI PVCHYUOP RPLBBOYEN L ULMETPFETBRY UMKHTSIF LPUNEFYUEULIK DEZHELF RT HUMPCHY YFMEBOZYLFBYSI RPG IEE PDOYN ChPUNPTSOCHN RPLBBOYEN L ULMETPYTPCHBOYA RTY DBOOPK ZHPTNE ITPOYEULPZP BVPMECHBOYS CHEO UMHTSIF LTPCHPFEEOEYE YL FEMEBOZBOZ.

rTY CHBTYLP'OPK VPMEOY RPLBBOYEN L ULMETPFETBRY UMKHTSYF YUPMYTPCHBOOBS FTBOUZHPTNBGYS RTYFPLPCH NBZYUFTBMSHOSHI RPDLUPCHOYEN L ULMETPFETBYE.

uLMETPYTPChBOYE UFCHPMPCH VPMSHYPK J NBMPK RPDLPTSOSCHI Cheo, RETZHPTBOFOSCHI Cheo CHPNPTSOP, OP DPMTSOP RTPCHPDYFSHUS RPD IP-LPOFTPMEN ZHMEVPMPZPN, YNEAEYN OBYUYFEMSHOSCHK PRSCHF B YURPMSHPCHBOYY DBOOPZP NEFPDB.

LPNNEOFBTIK. u HYUEFPN NEOSHYEK YZHELFYCHOPUFY ULMETPYTPYTPCHBOYS NBZYUFTBMSHOSHI Y RETZHPTBOFOSH CHEO CH UTBCHOOY U RTSNSCHNY Y LODPCHBBMSHPUPSHUPUCHNYU.

7.2. rTPFYCHPRPLBBOYS

 • YYCHEUFOBS BMMETZYS AZ ULMETPBOF-RÓL
 • FSTSЈMSCHE UYUFENOSCHE ЪBVPMECHBOYS
 • FSTSЈMBS ZEOETBMY'PCHBOOBS YOZHELGYS
 • ZOPKOYULPCHPE RPTBCEOYE LPTSI CH POE ULMETPFETBRY
 • pUFTSCHK FTPNVP ZMHVPLYI Y / YMY RPCHETIOPUFOSCHI CHEO
 • dMYFEMSHOBS YNNPVYMYIBGYS YMY RPUFEMSHOSCHK TETSYN
 • ъBVPMECHBOYS RETIZHETYUEULJI BTFETIK U ITPOYUELPK YYENJEK 3 - 4 UVEREY.
 • VETENEOOPUFSH J MBLFBGYS

DMS REOOPK ULMETPFETBRYY:

 • yOUFTKHNEOFBMSHOP RPDFCHETTSDЈOOOPE OBMYUYE PFLTSCHFPPZP PCHBMSHOPZP PLOB VEH LMYOYUEULPK UYNRFPNBFILY
 • FTBOUFFPTOSHE OBTHYEOIS STEOIS YMY OECHTPMPZYUEULYE TBUUFTKUFCHB RPUME RTEDYEUFCHHAEEK REOOPK ULMETPFETBRYY
 • CHTBTSEOOSCHK PFЈL ZPMEOEK
 • ъBVPMECHBOYS RETYZHETYUEULJI BTFETIK U ITPOYUELPK YYENJEK 2 UVEREY.
 • vTPOYBMSHOBS BUFNB
 • BMMETZYUEEULIK DYBFEE
 • rПДФЧЕТЦДЈООБС ФТПНВПЖЙМЙС

7.3. rPVPYUOSCHE LZHELFSCH Y SZIVATTYÚK

rty BDELCHBFOP PRTEDEMOOSHI RPLBBOYSI Y UPVMADEOY FEYOIL RTPGEDHTSCH ULMETPFETBRYS SCHMSEFUS ZZHELFYCHOSCHN NEFPDPN MEYUEOYS U CHOILOOS Hajszárító OE NEOEE, CHUEZDB UPITBOSEFUS TYUL FBLYI RPVPYUOSCHI YZHELFPCH Y PUMPTSOEOIK, LBL:

 • BMMETZYUEULYE TEBLGY
 • ОЕЛТПЪЩ ЛПЦЙ
 • REISNEOFBGYS
 • hFPTYUOSCHE FEMEBOSYLFBYY
 • rPCHTETSDEOYE OETCHB
 • pTFPUFFBFYUEEULIK LPMMBRU
 • NYZTEOERPDPVOSCHK UYODTPN
 • uLPFPNB
 • CHEOPSCHE FTPNVPNVPMYUEULYE PUMPTSOEOS

BOBZHIMBLFYUEEULIK YPL, FTEVHAEYK YOFEOUYCHOPK FETBRY, RTY ULMETPFETBRY TBCHYCHBEFUS LBHYUFYUYUEULY TEDLP.

oELTPShch LPTSY ChP'OILBAF RTY RBTBCHBBMBMSHOPN CHCHDEOYY ULMETPBOFB, PUPVEOOOP CH CHCHUPLIYI LPOGEOFTBGYSI; YOPZDB - RTY RTBCHYMSHOP CHCHRPMOEOPN MEYUEOYY (YODYCHYDKHBMSHOBS ZYRETYUKHCHUFCHYFEMSHOPUFSH, MYVP RPRBDBOYE ULMETPBOFBUFBCHM BTFETEYP YUTECHCHYUBCOP TEDLP PPYOILBEF embolia cutis medicamentosa (UYODTPN oYLPMBKH) - ZHPTNYTPCHBOYE PYYTOSHY OLTPPPCCH CH OPOE MEUEOIS.

ZYRETRIZNEOFBGYS LPTSY OBVMADBEFUS H 0,3–30% UMHYUBECH, Y, YUBEE CHUEZP, URPOFBOP NEDMEOOP TEZTEUUYTKHEF, YUYUEBS X 70–90% RBGYEETYUEFPUCHUP. oEULPMSHLP YUBEE POB ChPUOILBEF RTY REOOPK ULMETPFETBRY.

hFPTYUOSCHE FEMEBOZYLFBYY - YODYCHYDKHBMSHOBS Y OERTEDULBKHENBS TEBLGYS CHYDE RPSCHMEOIS VPMSHYPZP LPMYUEUFCHB PYUEOSH NBMEYDHBMSHOBS yBUFPFB LFPZP OETSEMBFEMSHOPZP SCHMEOIS UPUFBCHMSEF 5-10%.

rPCHTETSDEOYE OETCHB, RTPSCHMSAEEEUS CH CHYDE RBTEUFEYY CH ПОPOE ULMETPFETBRYY, CHEBNPTSOP RTY RBTBCHBBBMSHOPN CHCHDEOY RTERBTBFBFOBDEELBUTPUK OUTPUK; CHUFTEYUBEFUS PUEOSH TEDLP.

pTFPUFBFYUEEULYK LPMMBRU TBUUNBFTYCHBEFUS LBL CHEZEFBFYCHOBS TEBLGYS AZ NBOYRKHMSGYA, PUPVEOP H ZYRPFPOILPCH; PVSCHUOP RTPIPDIF URPOFBOP.

RTY RTPCHEDEOYY REOOPK ULMETPFETBRYY X RBGYEOFPCH van PFLTSCHFSCHN PCHBMSHOSCHN PLOPN, DEZHELFPN NETSRTEDUETDOPK YMY NETSTSEMHDPYULPCHPK RETEZPTPDLY YNEEFUS TYUL CHPDHYOPK NVPMYY (RBTBDPLUBMSHOBS NVPMYS) RTYCHPDSEEK A NYZTEOY, BZTHDYOOSCHN VPMSN, FTBOYFPTOSCHN OBTHYEOYSN TEOYS (ULPFPNB) URHFBOOPUFY UPOBOYS J DBTSE YOZHBTLFH NPZB. TYUL RPDPVOSCHI PUMPTSOYEIK UPUFBCHMSEF NEOEE 1%. zhBLFPTBNY, HCHEMYYUYCHBAEYNY YEE CHETPSFOPUFSH, SCHMSAFUS YURPMSHPCHBOYE CHPDHIB CHNEUFP DTHZYI ZBPCH, OBYUYFEMSHOPE RTECHSCHYEOYE LPMYYUEUFCHB CHCHEDEOOPK NYLTPREOSCH, VPMSHYPK TBNET ITS RHSCHTSHLPCH, OERPDCHYTSOPUFSH RBGYEOFB RPUME ULMETPFETBRYY. rPULPMShLH X DPUFBFPYUOP VPMSHYPZP LPMYYUEUFCHB MADEK (15-30%) PCHBMSHOPE plop PUFBЈFUS PFLTSCHFSCHN, OE CHSCHSCHCHBS OYLBLYI UYNRFPNPCH, RPFEOGYBMSHOSCHK TYUL OECHTPMPZYYUEULYI PUMPTSOEOYK RTY REOOPK ULMETPFETBRYY UHEEUFCHHEF CHUEZDB, RPULPMSHLH VPMSHYYOUFCHP RPFEOGYBMSHOSCHI RBGYEOFPCH OBAF P OE UCHPEK BOBFPNYYUEULPK PUPVEOOPUFY.

fTPNVP 'ZMHVPLYI CHEO J FPNVP'NVPMYS MЈZPYUOPK BTFETY SCHMSAFUS YULMAYUYFEMSHOP TEDLYNY PUMPTSOEOYSNY ULMETPFETBRYY.

7.4. PUOPCHOSHE RTYOGYRSH ULMETPFETBRY

7.4.1. ULMETPYITPCHBOYE U YURPMSHUPCHBOYEN TSYDLJI RTERBTBFPCH

 • rHOLGYA ULMETPYTKHENPK CHESH CHCHRPMOSAF CH RPMPTSEOY RBGYEOFB UFPS YMY MЈTSB
 • chcheDEOYE ULMETPBOFB PVSCHYUOP CHCHRPMOSAF CH RPMPTSEOY RBGYEOFB МЈЦБ
 • RETED CHCHEDEYEN RTERBTBFB OEPWIPDYNP HVEDIFSHUS CH FPN, UFP JZMB OBIPDYFUS CH CHEOE.
 • chchedeoye ULMETPBOFB RTPYCHPDSF NEDMEOOP; UYMSHOBS VPMSH CH NPNEOF YOYAELGYY NPTSEF UCHYDEFEMSHUFCHPCHBFSH P RBTBCHBABMBMSHOPN CHCHEDOYY
 • uTBJH RPUME YYAELGYY Y HDBMEOIS YZMSCH RTPYCHPDSF LPNRTEUUYA RP IPDH ULMETPYTKHENPK CHEOSCH
 • oEPVIPDYNPUFSH Y RTPDPMTSYFEMSHOPUFSH LPNRTEUUY PRTEDEMSAF YODYCHYDKHBMSHOP DMS LBTSDPZP RBGYEOFB. yURPMSHUPCHBOYE MBFELUOSHI YMY CHBFOSCHI RPDKHYEYUEL Y CHBMYLPCH CHP'NPTSOP, OP OE UVTPZP PVS'BFESHOP.
 • rPUME UEBUB ULMETPFETBRY RBGYEOF DPMTSEO IPDIFSH CH FEYUEOYE 30–60 NYOHF; CH FFP CHTENS UMEDKHEF PVTBFYFSH CHOINBOYE A CHOUNPTSOSCHE RTYOBLY BMMETZYUEULPK TEBLGY
 • h RETCHSCHE OEDEMY RPUME ULMETPFETBRY OE TELPNEODHAF YOFEOUYCHOSHE BOSFICE URPTFPN, RPUEEEEOE VBOY (UBHOSCH) Y UPMSTYS

7.4.2. ULMETPYTPYTPCHBOYE U YURPMSHUPCHBOYEN REOOPK ZHPTNSCH RTBTBFPCH

yURPMShPChBOYE REOPPVTBOPZP ULMETPBOFB RPCHPMSEF HNEOSHYYFSH PVYAЈN J LPOGEOFTBGYA CHCHPDYNPZP RTERBTBFB ÁLTAL VPMEE BLFYCHEO, FBL LBL CHSCHFEUOSEF LTPCHSH, OE TBVBCHMSEFUS, J DPMZP PUFBEFUS B CHEOE, PVEUREYUYCHBS RPMOPGEOOSCHK LPOFBLF van ODPFEMYEN. chchedeoobs REOB MEZLP CHYKHBMYYTKHEFUS RTY HMSHFTBJCHHLPCHPN ULBOYTPCHBOY.

oBYVPMEE UFPKLHA REOH NPTSOP RPMKHYUIFSH RP NEFPDH Tessari (RTY RPNPEY DCHKHI YRTYGECH, UPEDYOEOOSHI YUETE'FTEIIPDPCHPK RETEIPDOIL). dMS RPMKHUEOIS REOSH UPCHETYBAF OE NEOEE 20 DCHYTSEOIK RPTYOSNY YRTYGECH. h LBYUEUFCHE ZBBB, LBL LPNRPOEOFB REOSCH, GEMEUPPVTBOP YURPMSHSPCHBFSH HZMELYUMSCHK ZBB, FBLCE DPRKHUFYNP RTYNEOOYE UNEUIP LYBUMPYUPET h TEBMSHOPK RTBLFYLE YUBEE CHUEZP YURPMSHHHAF CHUDKHI. PRFINBMSHOPE UPPFOPYEOYE TSYDLPZP ULMETPBOBOFB Y ZBBB - 1: 4 (1 YUBUFSH RTERBTBFB Y 4 YUBUFY ZBBB) pVEYK PVYAEN CHCHPDYNPK REOSCH, OEBCHYUYNP PF LPOGEOFTBGY RTERBTBFB, OE DPMTSEO RTECHSCHYBFSH 10 NM OBPDOH RTPGEDKHTHE (LBL RTY PODCHEBLTBFSH) rPUME CHCHDEOIS ULMETPBOFB PVSBFEMSHOP RTYNEOOYE МMBUFYUOPK LPNRTEUUY CHYDE VBODBTSB YЪ MBUFYUOSHI VYOFFPCH Y / YMY NEEDYPBFYUOPLP. Az UEZPDOSYOYK DEOSH GEMEUPPVTB'OPUFSH LTHZMPUHFPYUOPK LPNRTEUUY OE DPLBBOBB névjegye. pveha RTPDPMTSYFEMSHOPUFSH Y TETZYN LPNRTEUUY PRTEDEMSAF YODYCHYDKHBMSHOP DMS LBTSDPZP RBGYEOFB.

dMS RBGYEOFPCH U CHSCHUPLINE TYULPN chfp, CH FPN YUYUME, U fzch CH BOBNOE YMY RPDFCHETTSDЈOOPK FPNVPZHYMYEK, TIEOYE P ULMETPFETSBRYBYBFTPYMYE P.

7.5. ULMETPYTPCHBOYE TEFILHRESTS CHBTYLPOOP TBUYYTEOOSHI CHEO FEMEBOZYLFBJIK

ULMETPFETBRYS SCHMSEFUS OBYVPMEE YZHELFYCHOSCHN URPUPVPN MEYUEOIS FEMEBOZYLFBEYK Y ZHBLFYUEULY EYOUFCHOOOSCHN NEFPDPN HOSTOFTBOYEOLOE. rTY LFPN RPLBBOYEN L ULMETPYTPYTPCHBOYA UMHTSYF OBMYYUYE, RP NOOOYA RBGYEOFB, LPUNEFYUEULPZP DEZHELFB Y PUPOOBOOPE CEMBOYCHEBYTPSHYTPE MYPE.

yURPMSHYHAF ULMETPYTKHAEYE TBUFCHPTSCH CH LPOGEOFTBGY, OE RTECHSCHYBAEEK 1% DMS RPMYDPLBOPMB (MBHTPNBLTPZPMB) Y 0,5% DMS OBFTBDEZHBYFMUFF.

7.6. ULMETPYTPYTPCHBOYE RTYFPLPCH NBZYUFTBMSHOSHI RPDLPTSOSCHI CHEO

chBTYLP RTYFPLPCH vrch Y nrch, LBL RTBCHYMP, NPTSEF VSCHFSH HUREYOP HUFTBOEO ULMETPFETBRYEK. pDOBLP, ULMETPFETBRYS CHEO LTKHROPZP DYBNEFTB, TBURPMPTSEOOSHI VMYLP L RPCHETIOPUFY LPCY, UPRTPCHPTSDBEFUS VPMEE CHCHUPLINE TYMEUFIPREPN YPMEU rPFPNKH, RTYNEOOOYE NEFPDB OBYVPMEE PRTBCHDBOP RTY CHBTYLP'OP TBUYTEOSHI CHEOBI OEVPMSHYPZP DYBNEFTB (DP 5 NN). rty OEDPUFFBFPYUOPN PRSCHFE CHCHRPMOEOIS ULMETPFETBRYY Y UPNOOYSI CH CHP'NPTSOPUFY RPMHYUEOIS IPTPYEZP TEHMSHFBFB UMEDHEF RTEDRPYUBUEFUEFUZHOISH.

dMS ULMETPYTPYTPCHBOYS RTYFPLPCH NBZYUFTBMSHOSHI RPCHETIOPUFOSCHI CHEO NPTSOP YURPMSHCHPCHBFSH LBL TSYDLIE ULMETP'BOFSCH, FBL Y NYLTPREOHTCHP TFFTPCH. LIP-LPOFTPMSH CHCHRPMOEOS RTPGEDKHTSCH CHP'NPTSEO, OP OE PVSBFEMEO. PRFYNBMSHOP CHECHDEOYE 1–3% RPMYDPLBOPMB (MBKHTPNBLTPZPMB) YMY 1% FEFTBDEGYMUKHMSZHBFB OBFTYS.

7.7. ULMETPYTPYTPCHBOYE NBZYUFTBMSHOSHI RPDLPTSOSCHI CHEO

MYLCHEYDBGYS UFCHPMPChPZP TEZHMALUB U RPNPESHA ULMETPFETBRYY CHP'NPTSOB RP PZTBOYUEOOOSCHN RPLBOBON. uBNP RP UEVE OBMYUYE TEZHMALUB LTPCHY RP UFCHPMH vrch YMY nrch RTY PFUHFUFCHY CHBTYLP'OPZP TBUYTEOYS YI RTYFPLPLPCH OE SCHMSEFUFFYEN LTPLBLB.

h VMYTSBKYEN RETYPDE RUME MEYUEOIS TEHMSHFBFSH X VPSHYOUFCHB RBGYEOFPCH (DP 90%) IPTPYE Y HDPCHMEFCHPTYFEMSHOSHE. rTY UTPLBI OBVMADEOIS CH 3–5 MEF TELBOBMYBGYS RTPUCHEFB UFCHPMB OBUFKHRBEF CH 10–50% UMKHUBECH, UFP OETEDLP FTEVKHEF RPCHFPTOPZP MEUEOIS. hYuYFSchChBS FY DBOOSCHE, B FBLTSE ZHZHELFYCHOPUFSH NEFPDPCH FETNYYUEULPK PVMYFETBGYY, LPFPTSCHE NPZHF VSCHFSH CHSCHRPMOEOSCH RPD NEUFOPK BOEUFEYEK, ULMETPPVMYFETBGYS NBZYUFTBMSHOSCHI RPDLPTSOSCHI Cheo H LBYUEUFCHE BMSHFETOBFYCHSCH ZHMEVLFPNYY NPTSEF VSCHFSH PRTBCHDBOB RTY OECHPNPTSOPUFY PRETBFYCHOPZP MEYUEOYS RP PTZBOYBGYPOOSCHN YMY UPGYBMSHOSCHN NPFYCHBN. OP DBCE CH FYI UIFKHBGYSI PLPOYUBFEMSHOPE TEYEOYE P CHP'NPTSOPUFY ULMETPFETBRY OEPVIPDYNP RTYOINBFSH U HYUEFPN BOBFPNP-NPTZHUPLUPLUPIPYPYPYP ъOBYUIFESHOSHCHK DYBNEFT UFCHPMB (VPMEE 1 UN) J / YMY NBUUYCHOBS CHBTYLPYOBS FTBOUZHPTNBGYS RTYFPLPCH HNEOSHYBAF CHETPSFOPUFSH RPSHPMKHYPEU. dTHZYN BURELFPN, LPFPTSCHK OEPVIPDYNP HYUYFSCHCHBFSH RTY PRTEDEMEOYY RPLBBOYK A UFCHPMPCHPK ULMETPFETBRYY SCHMSEFUS RTYCHETTSEOOPUFSH RBGYEOFBYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYBYPYBYPYPYPYBYPHOPSBOOPYBYPYPYBYPYPYBYPYPYBYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYBYPHPYPYBYPYPYPYPYPYPYPYPYBYPYPYPYPYPYPYPROPYPHOPSBÓPTÁPOSZTÁP.

dMS ULMETPYTPCHBOYS UVCHPMPCh vrch YMY nrch REOOSCHE ZHPTNSCH ULMETPBOBOFB PVMBDBAF RTEINHEEUFCHPN RETED TSYDLINE. PRFINBMSHOP RTYNEOOOYE 1–3% FEFTBDEGYMUKHMSHBFB OBFTYS, YMY 3% RPMIDPLBOPMB (MBKHTPNBLTPZPMB). pVSBFEMEO HMSHFTBCHHLPCHPK LPOFTPSH OBD IPDPN RHOLGY UPUHDB, CHCHDEOYEN ULMETPBOFB Y TBURTPUFTBOEOYEN REOSCH RP UVCHPMH CHEOSCH. uFCHPMPCHBS ULMETPFETBRYS vrch Y nrch FTEVHEF UPDBOYS MPLBMSHOPK LLUGEOFTYUOPK LPNRTEUUYY U RPNPESHA CHBMILB 2–5 UN CH DYBNEFETEN CHMPTsNP.

LPNNEOFBTIK. uLMETPYTPChBOYE UFCHPMPCH TCG Q NRCH, HYUYFSCHCHBS UHVYAELFYCHOPUFSH PRTEDEMEOYS RPLBBOYK, FEIOYYUEULHA UMPTSOPUFSH RTPGEDHTSCH, OEPVIPDYNPUFSH HMSHFTBCHHLPCHPZP LPOFTPMS, NPTSEF RTPCHPDYFSH FPMSHLP PRSCHFOSCHK, TEZHMSTOP RTBLFYLHAEYK UREGYBMYUF, YNEAEYK VBPCHHA BOZYPIYTHTZYYUEULHA YMY IYTHTZYYUEULHA RPDZPFPCHLH, CHMBDEAEYK NEFPDYLPK UPOPZTBZHYY Cheo, Chuen CHBTYBOFBNY ULMETPFETBRYY, B FBLTSE OBCHSCHLBNY CHSCHRPMOEOYS PUOPCHOSCHI FBRPCH ZHMEVLFPNYY.

7.8. ULMETPYTPYTPCHBOYE RETZHPTBOFOSHCHEO

ULMETPFETBRYA OEUPUFFPSFEMSHOSHI RETZHPTBOFOSHI CHEO TELPNEODHEFUS RTPCHPDIFSH NILTPREOOPK ZHPTNPK RTERBTBFB, FPMSHLP RPD HMSHFTCHBNCHHLP.

LPNNEOFBTIK. ULMETPYITPCHBOYE RETZHPTBOFOSHCHEO UPRTSCEOP U PYVPMSHYIN TYULPN RPRBDBOYS ULMETPBOBOFB CH ZMHVPLYE CHESHCH, RPFPNKH EZP NPSCHPTSHYF RTPPCHREF.

7.9. ULMETPYTPYTPCHBOYE CHEO CH POE FTPZHYUEULPK SHCHSCH YMY CHEOPЪOPK L'ENSCH

DMS LZHELFYCHOPZP MEYUEOYS CHEOP'PHOPK L'ENSCH (C4a) J FTPZHEYUEEULYI SHCH (C6) OEPVIPDYNB MYLCHEYDBGYS TEZHMALUB RP RPDLPTSNSCHN. ьФПЗП NPTSOP DPVYFSHUS, ULMETPYTHS TBYYTEOOSCHE CHEOSCH CHEOCH CHEPLTHZ OSPOSCH RPTBCEOIS. DMS LFPZP YURPMSH'KHAF LBL TSYDLIE, FBL J REOPPVTBOBOSCHE ULMETPBOFSH. MHYUYI TEHMSHFBFPCH DPUFYZBAF RTY NBLUYNBMSHOPN PVYAЈNE ULMETPYTPCHBOYS Y RPMOPK MYLCHYDBGYY CHETFILBMSHOPZP TEZHMALUB. fpmshlp MPLBMSHOPK ULMETPFETBRYY YOFTBDETNBMSHOSHI CHEO DMS HUREYOPZP MEYUEOIS CHBTYLPYOPK L'ENSCH Y CHEOPHOSCHI FPZHYUEOULYI OTBCHEUFFYUP LUMUMP. mYLChYDBGYS CHETFYLBMSHOPZP CHEOPOPZP TEZHMALUB van RPNPESHA ULMETPFETBRYY RPCHPMSEF OBYUYFEMSHOP HULPTYFSH DPUFYTSEOYE TENYUUYY CHBTYLPOPK Lensch J BTSYCHMEOYS CHEOPOSCHI FTPZHYYUEULYI SCH, HCHEMYYUYFSH RTPGEOF RPMPTSYFEMSHOPZP LPOEYUOPZP TEHMSHFBFB.

fBLCE CHP'NPTSOB REOOBS ULMETPFETBRYS OEUPUFFPSFEMSHOSHI RETZHPTBOFOSHI CHEO.

ULMETPFETBRYS CH MEYUEOY CHEOPHOSHI FTPZHYUEULYI SCH Y CHBTYLP'OPK L'ENSCH NPTSEF SCHMSFSHUS BMSHFETOBFYCHPK PRTBFYCHOPNKH MEUEOYPEN LIPEEN OYUP. uBNPUFFPSFEMSHOSCHN NEFPDPN ULMETPFETBRIS NPTSEF VSCHFSH CH UMKHYUBE VSCHUFTPZP YBTSYCHMEOYS SCHSCH PFUHFUFCHY TEGYDYCHB CH FEYUEEOYE 6–12 NECH. ьФПФ ЧБТЫБОФ ФБЛЦЕ РТЕДРПЮФЙФЕМЕО РТЙ ЧБТЙЛПЪОПК ЛЛЕНЕ. CHSCHTSDEOOSCHK CHBTYBOF WEBPRETBGYPOOOPZP MEUEOIS CHP'NPTSEO CH DCHKHI UMKHYUBSI - LBFEZPTYUEULIK PFLB RBGYEOFB PF PRETBGEY, MYUCHUP RPM.

7.10. ULMETPYTPYTPCHBOYE RTY CHEOPYOPN LTPCHPFEEOYE

rTY LTPCHPFEEOOOY YJ CHBTYLP'OP TBUYTEOOSHI CHEO ULMETPFETBRYS U RPUMEDHAEEK MBUFYUOPK LPNRTEUUYEK SCHMSEFUS ЖZHELFYNECHOBEK FYTOBYUTPKH nPTSOP YURPMSH'PCHBFSH LBL TSYDLIK, FBL J REOPPVTBOSCHK ULMETPBOF. pvyЈN Y LPOGEOFTBGYS ULMETPBOFB YBCHYUIF PF DYBNEFTB CHEOSCH.

Az alsó végtagok vénáinak kompressziós szkleroterápiája: előtt és után. Az eljárás típusai, az előkészítés és a rehabilitáció

A cikk tartalma

 • A technika története, típusai, előkészítése
 • Hab szkleroterápia
 • Lézeres kezelés
 • A telangiectasias mikroszkópos szkleroterápiája
 • Felkészülés az alsó végtagok vénáinak szkleroterápiájára
 • Az eljárás jellemzői
 • Szkleroterápia és terhesség
 • Mi a teendő a szkleroterápia után
 • Szkleroterápia utáni szövődmények
 • A szkleroterápia ellenjavallatai

A visszér súlyos és rendkívül gyakori érrendszeri betegség. Egy bizonyos pontig a visszér látható tünetek nélkül halad. Ez ahhoz a tényhez vezet, hogy az orvoshoz való látogatás a betegség előrehaladott stádiumában történik. A visszér II. Szakasza már a patológia fejlődésének ilyen szakaszának számít. Általános szabály, hogy ebben az esetben a konzervatív kezelési módszerek már nem olyan hatékonyak, és sebészeti beavatkozásra van szükség..

Az érbetegségek széles körű elterjedése arra kényszerít minket, hogy egyre több új kezelési módszert keressünk. Ezért nemcsak invazív, hanem hatékony minimálisan invazív technikák is léteznek. Az egyik legnépszerűbb nem műtéti eljárás a visszerek szkleroterápiája..

Az alsó végtagok vénáinak szkleroterápiája

Az alsó végtagok vénáinak szkleroterápiája: a technika története, típusai, előkészítése

Ha a páciensnél az alsó végtagok varikózisát diagnosztizálták, akkor a szakember a lehető leghamarabb előírja a kezelést. A terápiás rend összetett lesz. Ez állhat szakember ajánlásaiból a beteg életmódjával, gyógyszerek szedésével, helyi szerek alkalmazásával, terápiás torna gyakorlatok és masszázs elvégzésével kapcsolatban. Abban az esetben, amikor radikális kezelésre van szükség, műtéti beavatkozás írható elő, különösen injekciós szkleroterápia. Mi ez a módszer és milyen tulajdonságokkal rendelkezik??

A vénás szkleroterápiás eljárás nem új keletű. De a tudományos munkákban való első említésének pillanatától kezdve számos jelentős változáson ment keresztül..

Abban az időben szklerozánsként sókat, észtereket és komplex vegyszereket használtak. Ezért a szkleroterápia következményei a testre negatívak voltak. A mellékhatások átfedték a betegség kezelésének összes pozitív hatását. Ezek a negatív jelenségek hosszú évek óta akadályt jelentenek a visszér ilyen típusú kezelésének továbbfejlesztésében. Csak egy évszázaddal később felfedeztek egy olyan gyógyszert, amely az edényágyba történő pontos behelyezéskor sikeres "ragasztásához" vezet..

Ezt követően a szkleroterápiás technikát fejlesztették. A gyógyszer beadásának ellenőrzésére úgy döntöttek, hogy ultrahangos duplex angioszkennelést alkalmaznak. Korábban csak diagnosztizálásra és a terápia hatékonyságának értékelésére használták. Az ultrahangvezérlés használata javítja az elvégzett eljárás minőségét. A módszert echoscleroterápiának hívják. Emellett vannak más típusú szkleroterápiák is. A leggyakoribb az alsó végtagok varikózisának mikroszkleroterápiája.

Hab szkleroterápia

A varikózus vénák habformájú technológiája vagy habszkleroterápiája a lábak nagy saphena vénáinak eltávolítására szolgál. Finoman diszpergált habot injektálnak a vénába. A módszer előnye, hogy amikor egy anyag belép a vénás lumenbe, nem keveredik a vérrel, hanem kiszorítja.

Lézeres szkleroterápia: a

Lézeres kezelés

A visszerek lézerrel történő eltávolítása meglehetősen népszerű és nagyon hatékony. Az eljárás minimális traumával és a beteg maximális biztonságával jár. A lézersugárzás termikus hatást gyakorol a vénás falra. Ez ultrahangos Doppler irányítása alatt történik.

Mi a jobb a lézeres szkleroterápia vagy a lézeres koaguláció? A módszerek különbsége abban rejlik, hogy a lézeres koaguláció során a szál merev, és nehéz, és néha teljesen lehetetlen behatolni az edény kanyargós mellékfolyóiba. Ezenkívül, ha közel vannak a bőrhöz, nem zárják ki a vérzéseket és az égési sérüléseket. Ezért a lézeres koagulációval összehasonlítva az alsó végtagok vénáinak szkleroterápiája kevésbé traumatikus és kevésbé okoz komplikációkat. Ez hatékonyabbá és eredményesebbé teszi..

Mikroszkleroterápia

A pókvénák szkleroterápiáját nemcsak a lábakon, hanem a test különböző részein is (az arcon lévő pókvénák eltávolítását más módszerekkel kell elvégezni) mikroszkleroterápiának nevezik. Javallatok: legfeljebb 0,2 cm átmérőjű vaszkuláris daganatok eltávolítására használják. Ez az eljárás meglehetősen kozmetikai, és phlebológus végzi. A lábakon található csillagok szkleroterápiája ezzel a módszerrel magában foglalja a gyógyszer bevezetését az edény lumenébe egy vékony tű segítségével. A tűk vastagsága nagyon kicsi. Szükség esetén a szakember speciális optikai eszközöket használhat.

Felkészülés az alsó végtagok vénáinak szkleroterápiájára

Amikor a vénakezelés olyan terápiát foglal magában, mint a szkleroterápia, felmerül a kérdés, hogyan lehet erre felkészülni? Általános szabály, hogy a lábak szkleroterápiájára való felkészüléshez szükséges összes ajánlást érsebész vagy flebológus adja. Végül is az erek károsodásának mértéke más. Ezenkívül a páciens betegségének súlyosbító körülményei és a visszér szövődményei sem kizártak. Ezért az eljárás előkészítése egyedi jellemzőkkel rendelkezik..

A betegek minden kategóriájára általános előkészítő lépések vannak. Az eljárás előtti konzultáción értesíteni kell a szakembert arról, hogy mely gyógyszereket szedi. Ez különösen igaz a hormonális és gyulladáscsökkentő gyógyszerekre. Növelhetik a szövetek vérzését és a gyógyulási időt, mivel növelik a véraláfutás és az induráció kockázatát a szkleroterápia után.

Mint minden sebészeti beavatkozás előtt, bár minimálisan invazív vizsgálatokra van szükség. A scleroterápia előtt véralvadási tesztet kell végezni és allergiás vizsgálatokat végezni, ha a páciensnek kórtörténetében allergiás reakciók vannak a gyógyszerekkel kapcsolatban.

A szkleroterápia nem jelent előzetes korlátozó étrendet. Az eljárás előtt csak könnyű harapnivalót kell fogyasztania, és legalább 2 órán át. Rendkívül fontos, hogy előre megtisztítsák a testet a méreganyagoktól. Ezért a válasz a dohányzással és az alkohollal kapcsolatos népszerű kérdésre ("lehetséges-e vagy sem?"), Negatív lesz. Sőt, legkésőbb 2 napon belül le kell mondania az alkoholos italokról, és a dohányzásról - nem kevesebb, mint 10 órával a műtét előtt. Fontos megérteni, hogy ezen ajánlások be nem tartása megváltoztatja a fizikai állapotot: a vérnyomás emelkedése, a rekeszizom összehúzódása, érrendszeri görcsök, gyors pulzusszám, ami negatívan befolyásolhatja a műtétet..

A foglalkozásra való felkészülés magában foglalja az operált bőrterület fejbőrétől való megszabadulást is. Ne epiláljon kevesebb, mint 72 órával az eljárás előtt. Előnyben kell részesíteni a szőrtelenítést borotválkozással. Ezenkívül legalább fél hónapig le kell mondania a szolárium látogatásáról és a napozásról. A foglalkozás előtt higiénikus zuhany szükséges.

Orvosi kompressziós harisnyát kell vinni a kezelésre. A szakember előre figyelmeztet arra, hogy milyen kötésekre vagy harisnyákra lesz szükség a szkleroterápia után. Magának kell választania a ruhákat és a cipőket. Nem lehet szűk és szintetikus anyagokból. A fő követelmény a kényelem és a kényelem, hogy ne korlátozzuk a mozgást kompressziós harisnya viselésekor.

Szkleroterápia: a

Az eljárás jellemzői

A szkleroterápia minimálisan invazív eljárás. Ezért annak ellenére, hogy kórházban vagy bármely más egészségügyi intézményben végzik, ambulánsan hajtják végre, és kórházi kezelésre nincs szükség..

A kezelés folyamata 1–5 eljárás lehet, átlagosan legfeljebb 3. A foglalkozások száma az érelváltozások jellemzőitől függ. Egy foglalkozás legfeljebb 10-20 percig tart.

Az eljárás hatékonysága elég magas, de egyetlen szakember sem ad életre szóló garanciát a páciensnek annak ellenére, hogy a vénák a beavatkozást követően teljesen megszűntek. A szklerózisos edény helyreállíthatja a beáramlást, és néhány év múlva visszaesés következik be.

Videó: kompressziós szkleroterápia

A "VERTEX" vállalat nem felelős a videoklipben bemutatott információk pontosságáért. Forrás - ALTERMED Clinics Group

Szkleroterápia és terhesség

Az egyik fő kérdés az, hogy káros-e és lehet-e szkleroterápiát végezni a terhesség alatt? A terhesség nagyon fontos és nehéz időszak a nő életében. 9 hónapig teste stressz és hatalmas stressz alatt áll. Ezenkívül a lehető legnagyobb mértékben meg kell védenie egészségét és a születendő csecsemő egészségét..

A természetesség ellenére a magzat hordozása összetett folyamat. És szinte minden második terhes nő szembesül érrendszeri patológiákkal. A visszér alattomos betegség, tünetei a terhesség után is kimutathatók, még akkor is, ha a betegség már régóta fennáll. Nem kizárt az érrendszeri patológia kialakulása a terhesség alatt sem. Végül is ezt számos tényező elősegíti - a testsúly növekedése, a növekvő has, az alsó végtagok terhelése, az aktivitás csökkenése stb..

Vizsgálatot fog lefolytatni, és esetleg kijelöl egy vizsgát. A visszér diagnosztizálása vagy annak első jelei esetén a szakember kiválasztja az állapot megfelelő kezelését. Általános szabály, hogy a terhes betegek konzervatív gyógyszermentes kezelést írnak elő. Hogy terhes betegnek végezzen-e szkleroterápiát, arról szakember dönt. Mivel a sclerosant gyógyszerek használatának számos korlátja van. És általában a terhesség a szkleroterápia ellenjavallata. Ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel igenlő a válasz arra a kérdésre, hogy a szkleroterápia veszélyes-e a magzat hordozása során. Az alsó végtagok vénáinak szkleroterápiája utáni következmények ebben az esetben kiszámíthatatlanok lehetnek. És a terhesség időszakában minden kockázatot ki kell zárni. Ezért nagy valószínűséggel a lábak kezelésére ezt az eljárást nem hajtják végre. Rendkívül fontos felmérni és összehasonlítani az eljárás terhes nő számára okozott lehetséges káros hatásait és valós előnyeit..

Mi a teendő a szkleroterápia után?

Bármilyen műtéti beavatkozás után helyreállítási időszak van. Mi lesz a rehabilitáció, és milyen korlátok vannak, kivétel nélkül minden beteget aggaszt. Mit nem szabad tenni az eljárás után? Mennyit kell viselni kompressziós harisnyát az alsó végtagok vénáinak szkleroterápiája után? És még sok más kérdés az operált lábakkal kapcsolatban.

A szkleroterápia viszonylag rövid rehabilitációs periódussal rendelkezik, ami kétségtelenül nagy előnye. A kezelőorvos elmondja, hogy a szkleroterápiás eljárás után lehetséges-e a további kezelés és a megelőzés módszerei..

A lábak teljes terhelésének hiánya csak fájni fog. Az egyetlen "de" az, hogy orvosi kötöttárukban kell elvégezni. Meddig kell viselnie kompressziós ruhákat? A kompresszió elengedhetetlen a szkleroterápia után. A kompressziós fehérneműt az eljárás után az első 2-3 napban nem szabad levenni (hacsak másként nem jelezzük). Az orvosi mez megszünteti a fájdalmat járás közben, megakadályozza a duzzanatot, enyhíti a vénaszkleroterápia után a lábakban fellépő kellemetlen érzést. A kompressziós ruhák viselésének időtartamát az orvos határozza meg.

A vénák "ragasztására" használt gyógyszerek alkoholokat tartalmaznak. Ezért az újonnan elvégzett szkleroterápia kizárja a járművezetést az eljárás után az első néhány órában..

Az érhálózat vagy a visszér eltávolítása után sokan érdeklik, hogy tilos-e sportolni? Futhatok és mikor mehetek edzőterembe? Természetesen a szkleroterápia után vannak bizonyos korlátozások. Legalább egy hétre ki kell zárni a sportot, hogy a vénaszkleroterápia után ne legyenek szövődmények. Érdemes megjegyezni, hogy konzultálnia kell egy orvossal az erő és az impakt sportok lehetőségéről..

A kenőcs és a lábkrém alkalmazását legkorábban egy hónappal az eljárás után kell folytatni. Mikor kezdhetek el vitaminokat és gyógyszereket inni? A hormonális és gyulladáscsökkentő gyógyszerek vénaszkleroterápiát követően történő szedését 10-14 napig ki kell zárni. Az összes gyógyszer szedésének kezdetét szakemberrel kell egyeztetni..

Szkleroterápia utáni szövődmények

A szkleroterápiának vannak előnyei és hátrányai. Az eljárás alacsony invazivitása ellenére még mindig művelet. Ezért lehetséges, de egyáltalán nem szükséges bizonyos szövődmények és mellékhatások jelenléte. Például: allergia, nekrózis, foltok (pigmentáció), láz, véraláfutások és induráció szkleroterápia után.

Az alsó végtagok vénáinak szkleroterápiája: ellenjavallatok

A vénák "ragasztásának" eljárása a lehető legbiztonságosabb és hatékonyabb, több előnye van, mint hátránya. De vannak olyan körülmények, amikor jobb, ha nem csinálunk szkleroterápiát. Van nevük - átmeneti ellenjavallatok:

 • alkoholfüggőség kezelése;
 • túlsúly
 • bármely krónikus betegség akut stádiumban;
 • terhesség és szoptatás.

Ezek az ellenjavallatok meglehetősen önkényesek. Ezért, ha közvetlen szükség van a szkleroterápiára, akkor minden megbeszélés alatt áll a konzultáció során egy szakemberrel, ahol pontosan megmondja, hogy érdemes-e elvégezni az eljárást.

Ezen ellenjavallatok mellett vannak abszolút ellenjavallatok is:

 • allergiás reakció az injektált gyógyszerre;
 • trombózis és thrombophlebitis (Thrombophlebitis);
 • terhesség és szoptatás (Lactatio);
 • fertőző betegségek;
 • gennyes gócok a bőrön;
 • krónikus szív- és vesebetegség az akut stádiumban.
 1. Baeshko A.A. Hab-szkleroterápia: a fejlődés története és a modern adatok. Sebészeti hírek, 2012.
 2. Konstantinova G.D., Bogdanov A.E. A krónikus vénás betegségek kezelésének modern szempontjai. Terápiás archívum, 1990.
 3. Bukina O.V. stb. Fejlődik-e vénás trombózis egy szklerotizáló gyógyszer beadása után? Phlebology, 2010.
 4. Kirienko A.I., Bogachev V.Yu., Zolotukhin I.A. Kompressziós szkleroterápia (gyakorlati útmutató orvosok számára). Ed. A RAS és a RAMS akadémikusa V.S. Saveliev. M.: Az NTSSSH Kiadó im. A.N. Bakuleva RAMS, 2004.
 5. Baccaglini U. Az alsó végtagok varikózisának szkleroterápiája. Phlebolymphology, 1998
 6. https://www.healthline.com/health/sclerotherapy
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12515979
 8. https://docplayer.net/12225304-Microfoam-ultrasound-guided-sclerotherapy-of-varicose-veins-in-100-le.
 9. https://veindirectory.org/question/should-my-legs-look-worse-after-sclerotherapy-404
 10. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-kompressionnaya-skleroterapiya
 11. https://cyberleninka.ru/article/n/pennaya-skleroterapiya-istoriya-razvitiya-i-sovremennye-dannye

A pontos diagnózis érdekében forduljon szakemberhez.

Szkleroterápia: az eljárás indikációi, jellemzői és megvalósításának költségei

A pókvénák, a vénás hálózatok és a visszerek egyéb jelei olyan gyakori problémák, amelyeket sok nő és férfi ismer. Különösen a terhes nőket érinti - ismert, hogy körülbelül 80% -uk szembesül ilyen hibák megjelenésével a gyermekvállalás során.

Korábban az orvosok csak azt tanácsolhatták, hogy állapodjanak meg a telangiectasias, vagyis a pókvénák megjelenésével, és a visszér hangsúlyosabb jeleinek leküzdésére csak egy gyógyszer létezik - a műtét. De nem minden beteg vállalhat ilyen kellemetlenségeket és kockázatokat. Szerencsére a modern orvoslás készen áll arra, hogy biztonságosabb és egyszerűbb, ugyanakkor hatékony módszert kínáljon nekünk a visszerek jeleinek és "prekurzorainak" kezelésére - az alsó végtagok vénáinak szkleroterápiája.

Mire írható fel a szkleroterápia??

A kórosan megváltozott retikuláris és nagy vénák megjelenése olyan probléma, amelynek előfordulásában több tényező is szerepet játszhat: öröklődés, endokrin rendellenességek, krónikus vénás elégtelenség, helytelen életmód. Meg kell érteni, hogy még a kis pókvénák sem csak esztétikai hibák, hanem a vénák kialakuló fájdalmas állapotának jelei. Ezért csak felsőbb orvosi végzettséggel rendelkező szakemberek - phlebológusok - dolgozhatnak ilyen problémákkal és végezhetnek szkleroterápiát. Az eljárás lefolyásának előírása előtt szakemberhez kell fordulni, és ultrahangvizsgálatot kell végezni a vénákon.

Mi az a szkleroterápia vagy a szkleroterápia? Ez egy technika az alsó végtagok kitágult szubkután vagy retikuláris (intradermális) vénáinak visszeres eltávolítására. Az eljárás során speciális eszközöket alkalmaznak - szklerozánsokat, amelyek "ragasztják" az érintett ereket. Emiatt a kifeszített edények a vénás falak összeolvadása miatt "összeomlani" látszanak.

A szkleroterápia első említése a XVII. És 1853-ban Edouard Chassenyak francia orvos először a modern szkleroterápiához hasonló jelentésű eljárást hajtott végre. Sajnos a Chassenyak által bevezetett vas-perklorid túl sok szövődményt adott, így a kísérlet nem tekinthető sikeresnek. Csak a 20. század közepére találtak ki olyan anyagokat, amelyek lehetővé tették a technika terjedését. 1960-ban tudományos cikkek jelentek meg a scleroterápia sikeres kezeléséről.

A szkleroterápiás kezelés során az orvos szklerozantot injektál a problémás területekre. Nem szabad félnie a fájdalmas érzésektől: ultravékony tűket (legfeljebb 0,3 mm átmérőjű) használnak, ezért az érzések megegyeznek a hagyományos oltásokkal. Az eljárás nem igényel érzéstelenítést. A szkleroterápia után kompresszióra van szükség rugalmas kötéssel vagy speciális harisnyával.

A kezelés egy-három, 30 percig tartó eljárás lehet, hétnapos időközönként (nagy vénák esetén elegendő egy injekció). A pontos mennyiséget egy phlebológus határozza meg minden beteg számára, és a folyamat súlyosságától függ.

A szkleroterápia javallatai:

 • különálló csomópontok és visszérrel rendelkező kis mellékágak;
 • intradermális érrendszeri hálózatok és retikuláris vénák.

Mint minden beavatkozás, a szkleroterápiának is vannak ellenjavallatai:

 • a gyógyszer egyéni intoleranciája;
 • terhesség és szoptatás;
 • mély vagy felszínes vénás trombózis;
 • veleszületett vérzési rendellenességek;
 • súlyos szomatikus betegségek (kardiopulmonáris elégtelenség, diabetes mellitus a dekompenzáció stádiumában, szívhibák);
 • fertőző betegségek és gyulladás a vezetési területen.

A szkleroterápiás módszer előnyei:

 • a hibák hatékony megszüntetése műtét nélkül;
 • hegek, hegek és egyéb nemkívánatos következmények kizárása;
 • biztonság és fájdalommentesség;
 • gyors eredmények;
 • járóbeteg - nem igényel kórházi tartózkodást;
 • a beteg azonnal visszatérhet a napi tevékenységekhez és folytathatja a szokásos életritmust.

Az alsó végtagok vénáinak megkeményedésének nyilvánvaló előnyei ellenére saját átmeneti mellékhatásai vannak:

 • Szorító érzés a mellkasban és / vagy száraz köhögés. Nem jelenik meg mindenki számára, és 15 percen belül tart. Ez a test reakciója a mikroszkopikus buborékok részleges behatolására a tüdőartéria ágaiba..
 • Zúzódások és véraláfutások az injekció beadásának helyén. Az eljárás befejezése után jelennek meg és fokozatosan eltűnnek önmaguktól, terápiás beavatkozás nélkül. Ennek oka a vér szubkután terjedése az injekciók következtében.
 • Hiperpigmentáció halványbarna foltok formájában a vénák megkeményedésének területén. Mindenkiben többé-kevésbé kifejezett formában fordul elő, és legfeljebb három hónapig tart. A mikrohab-szkleroterápia kisebb mértékben okozza ezt a hatást, de mindenesetre a beavatkozás mértékétől, a szklerotizált véna méretétől és mélységétől függ..
 • A kis kapillárisok megjelenése a kezelési területen (matt). Feltehetően ez a mellékhatás összefügg a hormonális szinttel vagy a test egyéni reakciójával a szklerotizáló gyógyszer beadásával. Az előzőleg szklerózisos vénák helyén elhelyezkedő kis pókvénák néhány hónapon belül fokozatosan feloldódnak, a nagyobbaknak további szkleroterápiára van szükségük. Ez a mellékhatás nem kiszámítható, de nem is veszélyes..

Nagyon ritkán fordul elő olyan eset, amikor a szkleroterápia olyan szövődményekhez vezetett, mint a felszíni thrombophlebitis, a bőr nekrózisa és a mélyvénás trombózis, de ezek orvosi hibákkal és a phlebológus alacsony végzettségével jártak.

A vénás szkleroterápia típusai

A modern orvosi technológiáknak köszönhetően a szakemberek készek felajánlani pácienseiknek a scleroterápia számára több lehetőséget, amelyek mindegyikének megvan a maga sajátossága. Valójában az edzés minden módja különbözik:

 1. Az alkalmazott szklerozáns típusa. Ezek lehetnek Oroszországban bejegyzett gyógyszerek:
  1. nátrium-tetradecil-szulfát - amelyeket olyan védjegyek képviselnek, mint a Fibro-Vein® és a Trombovar®;
  2. polidokanol (lauromacrogol 400) - Aethoxysclerol néven forgalmazzák.
 2. Az alkalmazás módja és a szklerozáns formája. Beszéljünk részletesebben mindegyikről:
  1. A mikrohab-szkleroterápia (hab-forma) egy szklerozáns alkalmazása nem folyékony formában, mint a klasszikus módszerben, hanem finoman diszpergált hab formájában. A technológiát Lorenzo Tessari olasz flebológus fejlesztette ki a század elején. Mind a nátrium-tetradecil-szulfátot, mind a polidokanolt (lásd fent) a hab előállításának alapjaként alkalmazzuk. Bármely biológiailag biztonságos gáz, beleértve a tisztított levegőt is, a hab-forma második komponenseként szolgálhat, de a 2006. évi 2. európai konszenzusos ülést követően a habszkleroterápiáról a világ legtöbb phlebológusa az orvosi szén-dioxidot (CO2) választotta. ). Tény, hogy a vérben biokompatibilis gázban oldódik a leggyorsabban, mivel a hemoglobin 300-szor gyorsabban szívódik fel, mint az oxigén. Az injekció beadása után az így habosított szklerozáns buborékjainak nincs ideje bejutni a vérkeringés kis vagy nagy körébe, szinte azonnal feloldódnak a vérben, ami azt jelenti, hogy elkerülhetők az olyan mellékhatások, mint a köhögés, rövid távú légszomj és gyengeség, szorítás a mellkas területén. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a levegő használatát a hab-forma-szkleroterápiában a mai napig nem tagadja egyetlen nemzetközi szövetség sem..
   A szklerozáns hab formája lehetővé teszi, hogy a lehető legszorosabban és legmegbízhatóbban érje el az érfalat, alacsonyabb hatóanyag-koncentrációt használjon, miközben megtartja a térfogatot (a szklerozáns egyik frakciója négy gázfrakcióval rendelkezik), és meghosszabbítja az anyag hatását a problémás területen.

   A szklerozánsból és a szén-dioxidból vagy a levegőből a hab elkészítését maga a phlebológus végzi, mielőtt a hab formájú szkleroterápiát elvégzi, ezért a gyógyszer minősége teljesen függ a szakember képesítésétől és tapasztalatától..

   A kompressziós szkleroterápia a fenti eljárás klasszikus változata. Kombinálja a szklerozáns (a korábban felsoroltak bármelyike) farmakológiai hatásait folyékony oldat és kompresszió formájában. Ezt a típust elsősorban a kicsi visszér megszüntetésére használják. Ezért a kompressziós szkleroterápiát gyakran előírják a phlebectomia (a nagy vénák műtéti eltávolítása) vagy az EVLO (a nagy erek lézeres obliterációja) mellett. Ezeket a módszereket tökéletesen kombinálják a szkleroterápiával, míg ez utóbbi lehetővé teszi a visszerek fennmaradó megnyilvánulásainak "finomítását" - a pókvénák és a retikuláris vénák. Néha ezt az eljárást kozmetológiai mikroszkleroterápiának hívják..
   Az injekciók elvégzése után egy rugalmas kötést helyeznek az expozíció helyére, amely két-három nap elteltével eltávolítható - a normál életviteli tevékenységekre nincs szükség szigorú korlátozásokra, kivéve a kompressziós fehérnemű viselésének szükségességét. A tömörítés mértékét és típusát a phlebologist írja elő a receptben. A klasszikus kompressziós szkleroterápia hatékonysága kissé alacsonyabb, mint a habé, de tökéletesen működik az alsó végtagok varikózisának komplex kezelésének részeként.

   A szkleroterápia és az alsó végtagi vénák (EVLK, vagy EVLO) endovazális lézeres koagulációjának sajátosságai közé tartozik az igény, hogy a beavatkozás után közvetlenül 30–90 percig gyalogos tevékenységet folytassanak. Továbbá a napi járás és a tömörítés is ajánlott egy hónaptól hat hónapig..

  2. Katéter szklerobliteráció. Ennek a technikának a célja a visszerek legpathogenetikailag legjelentősebb megnyilvánulásainak kiküszöbölése, és abból áll, hogy a kis és nagy (leghosszabb) saphena véna törzsét szklerózissá teszi műtét és metszés nélkül. Az EVLO gazdaságos alternatívája. Az eljárás technológiája kötelező ultrahang-ellenőrzést és egy speciális katéter bevezetését jelenti a vénaüregbe, amelyen keresztül a sclerosant táplálják.
   A szkleroterápia minden típusát, beleértve ezt is, ambulánsan végzik, de a katéter szklerobliterációja gyakran helyi érzéstelenítést és némi pihenést igényel az eljárás után - általában két-három órát. Ezután, hasonlóan az EVLO-hoz, egy évig követni kell a járóbeteg-monitorozást. A gyakorlat azt mutatta, hogy a felszíni vénás törzsek szkleroterápiája nem elég magas, mivel a véráramlás helyreállításának valószínűsége nagyobb, ellentétben például az EVLO-val.
 3. A kiegészítő berendezések típusa. Az utóbbi időben egyre nagyobbak a lehetőségek a szkleroterápia kombinálására a hagyományosan kozmetikai és diagnosztikai berendezésekben alkalmazott orvosi technológiákkal - ultrahang- és röntgenvizsgálatok, mélyhűtött terápia és mások. Vizsgáljuk meg röviden a következőket:
  1. ECHO szkleroterápia. Vagyis bármilyen típusú szkleroterápia végzése ultrahang ellenőrzése alatt. A mikrohab-szklerozánssal kombinált ultrahang-szabályozásnak köszönhetően a befecskendezett anyagot a lehető legegyenletesebben és pontosan eloszthatják (a hab tökéletesen láthatóvá válik), a mélyen elhelyezkedő nagy erekkel és a vénák összetett területeivel is együtt lehet dolgozni, - megbízható megsemmisítést kell végezni, kiküszöbölve a betegség jelentős megnyilvánulásait..
  2. Krioszkleroterápia. Ez azt jelenti, hogy bármilyen típusú szkleroterápiát mély orvosságot kiváltó orvostechnikai eszközökkel kombinálva végeznek. Ez egy modern megközelítés a retikuláris varikózis jeleinek kiküszöbölésére, amely nemcsak a lehető legkényelmesebbé teszi az eljárást, de egyes esetekben növelheti annak hatékonyságát is. A hab szklerozánsokat általában használják, mint sok más módszer esetében. De ha velük együtt a beteg valamilyen égő érzést érez, akkor itt egy speciális krio-installáció, amely hideg hatást fejt ki az eljárás területére, megállítja a fájdalom receptorokat. Alacsony hőmérsékletű (-35 ° C) levegősugár kis erek görcséhez vezet - átmérőjük csökken. Ez csökkenti a szklerozáns adagolását és térfogatát, ami azt jelenti, hogy csökken a gyulladásos folyamatok és mellékhatások, például a hiperpigmentáció és a mattodás kockázata. A módszert Luis Navarro phlebológus javasolta 2011-ben.
  3. Szkleroterápia A CLaCS (CrioLaser és Crio Scleroterápia - "kriolézer és krioszkleroterápia") számos technológiát ötvöz: szklerozáns injekcióját, a kis felületes vénák perkután eltávolítását neodímium (Nd) lézerrel és krioterápiát. Az előző módszertől való eltérés elsősorban az, hogy először a pókvénák perkután lézeres megsemmisítését hajtják végre. A módszer szerzője Kasuo Miyake brazil flebológus.

Emlékezzünk arra, hogy bármilyen krioszkleroterápia csak a kicsi retikuláris vénák és telangiectasiasok kiküszöbölésére alkalmas, vagyis kozmetikai célokra.

A szkleroterápiás eljárások árai a moszkvai klinikákon és szépségközpontokban

A vénaszkleroterápia költségei az orvosi központ szintjétől, a phlebológus tapasztalatától és tekintélyétől, a felhasznált eszközöktől és fogyóeszközöktől, valamint a probléma súlyosságától függenek. Így a klasszikus kompressziós vagy habos szkleroterápia költsége 10 000 rubelből indul combonként és az egyik láb alsó lábánál, de ez vonatkozik a kis retikuláris vénákra és a telangiectasiákra. Ha a visszér kezelésére nagyobb visszér szklerózisára van szükség, az eljárás költsége megduplázódik ugyanarra a munkaterületre - ez egy végtag esetében 20 000 rubel vagy több. A krioszkleroterápiás CLaCS ára ugyanez lesz - 20 000 rubeltől az egyik lábáig teljes egészében és körülbelül 1000 rubeltől egy centiméteres zónáig.

Például az EVLO (intravénás lézeres kezelés) drágább felszerelést, fogyóeszközöket (fényvezetőket) és egy szakember speciális képességeit igényli: ez a fajta véna obliteráció 35 000 rubelből indul egy alsó végtagonként (a varikózis nem komplikált formájával)..

A pontosabb árakat szakorvosi vizsgálat után határozzák meg, mert minden probléma egyedi, más megközelítést és munkamennyiséget igényel. Meg kell jegyezni, hogy kompressziós fehérneműt kell vásárolnia, amelynek költsége körülbelül 2000-5000 rubel - az ár a márkától, a fehérnemű típusától (harisnya, harisnya) és a kompresszió mértékétől függ..

Bárki szép és egészséges testét szeretné látni. A pókérek, a borfoltok, az áttetsző erek nemcsak kozmetikai hiba. Sajnos ezek a visszér első jelei, amelyek trofikus fekélyekhez és krónikus vénás elégtelenséghez vezethetnek. Jó hír, hogy a szkleroterápiával van mód az egészségügyi helyzet javítására és a lábak szépségének megőrzésére - modern technikák műtéti beavatkozások, hegek és hosszú távú rehabilitáció nélkül.

Hol foglalhatok időpontot a szkleroterápiára??

A szkleroterápiához Moszkva és más városok a klinikák meglehetősen széles skáláját kínálják. Mihail Jurjevics Ermak, a Gradient klinika phlebológusa elmondja, mire kell figyelni a kezelés helyének kiválasztásakor:

„Az alsó végtag felszínes vénáinak eltávolítása csak első pillantásra tűnhet egyszerű eljárásnak. Valójában sok munka áll a kényelem és a gyors eredmények mögött. A kórosan megváltozott edényekben történő beavatkozásnak rengeteg árnyalata van, magas képzettséget és szakmai készségeket igényel. A kényelem és a hatékonyság csak akkor lesz biztosítható, ha a szakember pontosan megérti a probléma bonyodalmait, tudja, melyik utat érdemes jobban választani, melyik gyógyszert és milyen koncentrációban kell használni...

Az illetékes szakemberek mellett a klinikának kiváló felszereléssel és korszerű felszereléssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a leghatékonyabb módszerek közül választhasson a betegeknek és biztosíthassa a biztonságot. Azt is tanácsolom, hogy figyeljen az egészségügyi intézmény hírnevére és időtartamára.

Klinikánk az innovatív orvosi technológiák "Gradient" csak minőségi tanúsított berendezéssel működik, amely megfelel a modern nemzetközi előírásoknak. Magasan képzett phlebológusokkal rendelkezünk, akik folyamatosan fejlesztik képességeiket, és több száz sikeres művelet áll mögöttük. A "Gradient" klinika olyan orvosi szolgáltatásokat nyújt, mint az alsó végtagok felszíni vénáinak eltávolítása, az alsó végtagok vénáinak endovazális lézeres koagulációja és mások. Törődünk betegeinkkel, és arra törekszünk, hogy a visszér kezelése megfizethető legyen, ezért versenyképes szinten tartjuk az árakat ".

* Az orvosi tevékenység folytatására vonatkozó engedély: No. LA-77-01-018032 LLC "KIMT-GRADIENT", amelyet a moszkvai egészségügyi minisztérium adott ki 2019. május 14-én..

** Az anyag nem nyilvános ajánlat. Az árképzés tájékoztató jellegű, és 2020 áprilisától aktuális.

A nagy saphena véna szkleroterápiája

E technika alkalmazásakor nincs szükség a katéter átengedésére a nagy saphena véna teljes hosszában. Ez tagadhatatlan előny, mert kiküszöböli a katéter elhelyezésével kapcsolatos esetleges technikai nehézségeket és szövődményeket.

Az alsó végtagok varikózus vénáinak szkleroterápiás műtétének feltétlen javallata a sapheno-femorális csomópont és a nagy saphena véna szelep-készülékének meghibásodása. Ez a technika lehetővé teszi, hogy helyi érzéstelenítésben végezzen műveletet, és 15-20 perc alatt hazaengedje a beteget. a beavatkozás után, mivel a műveletet egy hozzáférésből és a nagy saphena véna mechanikus eltávolítása nélkül hajtják végre.

Az intraoperatív retrográd szklerobliteráció fő alapelvei a bolus és az elegendő mennyiségű injektált szklerozáns.

Az elvégzett művelet megfelelőségének előfeltétele a nagy saphena véna magas elszigeteltsége közvetlenül a sapheno-femoralis anastomosisig, az összes torkolat előtti mellékfolyó ligálásával és metszéspontjával. Ezt követően a proximális saphena vénát ligáljuk, és egy intravénás katétert helyezünk a disztálisba. A katéter mélységének legalább 4-5 cm-nek kell lennie, majd egy szklerozáns oldatot injektálnak a nagy saphena vénába, és a lábát rugalmas kötéssel tekerjük be. A műtét intradermális kozmetikai varrattal zárul.

Az eredmények kiértékelésekor megjegyezték, hogy a combon lévő nagy saphena véna törzsének és mellékfolyóinak teljes felszámolását az esetek 100% -ában, az alsó lábszáron az esetek 80% -ában érték el, amit a technika fejlesztése során az injektált sclerosant elégtelen mennyiségével társítunk..

A kompressziós terápiát 1,5 hónapon belül alkalmazzák. A jövőben 2-3 hónap elteltével megelőző betegvizsgálatokat végeznek. Szükség esetén további szúrás szklerobliterálási munkameneteket hajtottak végre.

A javasolt módszer előnyei tehát a következők: patofiziológiai érvényesség - csak a visszérbetétek, amelyeknél egy elpusztult szelepes berendezés van, szklerózisnak van kitéve, a beavatkozás alacsony invazivitása, helyi érzéstelenítésben és járóbeteg-alapú műtét elvégzésének lehetősége, jó kozmetikai hatás, részleges és rövid távú fogyatékosság.

Tsapenko I.A. satöbbi.

"A nagy saphena véna szkleroterápiája" - cikk a Trombózis részből